Korona i biznis
05. studeni 2019.

Marija Zuber: Nove pogodnosti za radnike ne mogu se isplaćivati ‘na ruke‘

 foto Getty Images/istockphoto

Iako su neoporezive od 1. rujna i ne prelaze pet tisuća na godinu – nagrada za radne rezultate, naknada za prehranu radnika, naknada za stanovanje koju radniku plaća poslodavac i naknada za boravak djece u vrtiću – moraju se isplaćivati na radnikov tekući račun

Ograničenja u plaćanju gotovim novcem uređena su u nekoliko propisa. Za plaćanja između pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit i fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti mjerodavne su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a za isplate primitaka fizičkim osobama odredbe Zakona o porezu na dohodak i podzakonski dokumenti toga propisa. Poslovnim subjektima kojima je račun blokiran ograničenja nameće i Zakon o platnom prometu, oni uopće ne smiju plaćati gotovim novcem.

Obveznicima fiskalizacije, a to su sve pravne i fizičke osobe koje plaćaju porez na dobit i fizičke osobe koje porez na dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, dopušteno je gotovinom plaćati nabavu dobara i usluga nabavljenih od drugih obveznika fiskalizacije, ali najviše do 5000 kuna po jednom računu. Obveznik fiskalizacije može gotovinom platiti neograničen broj pojedinačnih računa, uz uvjet da ni jedan račun ne glasi na iznos veći od 5000 kuna. Javne ustanove i druge neprofitne organizacije koje nisu obveznici poreza na dobit nemaju propisana ograničenja pri plaćanju gotovinom, osim ako su ona propisana njihovim internim pravilima. Dakle, mogu gotovinom plaćati nabavu dobara i usluga bez ograničenja.

Iznimka od pravila

Nabava dobara i usluga kupljenih od obrtnika, odvjetnika, javnog bilježnika, taksi-prijevoznika i drugih fizičkih osoba moraju se platiti isključivo na žiroračun tih fizičkih osoba. Ta je obveza uređena Zakonom o porezu na dohodak i obvezuje sve poslovne subjekte, neovisno o tome jesu li obveznici fiskalizacije. Samo se poljoprivrednicima koji nisu porezni obveznici može gotovim novcem platiti otkup poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivrednik nije porezni obveznik ako mu godišnji prihod od prodaje poljoprivrednih proizvoda ne prelazi 80.500 kuna. Da bi bilo dopušteno gotovinsko plaćanje, mora biti riječ o otkupu poljoprivrednih proizvoda, a ne o kupnji prerađenih proizvoda.

Zakon o porezu na dohodak obvezuje da se sve isplate primitaka koje poslovni subjekti obavljaju fizičkim osobama realiziraju doznakom na žiroračune tih osoba, a samo je iznimno, za svrhe i do visine određene čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak, dopušteno plaćanje na tekući račun, a za neke primitke plaćanje u gotovini.

Samo do propisanog iznosa

Dohodak od imovine uvijek se isplaćuje na žiroračun iznajmljivača. Svi primici od drugog dohotka moraju se isplaćivati na žiroračun primatelja, osim naknade članovima izbornih povjerenstava do 1600 kuna nakon održanog izbora i nagrade nerezidentima koji sudjeluju u sportskim, umjetničkim i drugim natjecanjima ako se do kraja natjecanja ne zna tko je pobjednik. U gotovu novcu smije se isplatiti i naknada sezonskom radniku koji na temelju posebnog zakona radi na povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi.

Plaća se smije isplaćivati samo doznakom na radnikov tekući račun ili žiroračun, nije dopuštena isplata u gotovu novcu. U gotovini se smiju isplaćivati neoporezivi primici na osnovi naknada troškova prijevoza, dnevnice i naknade troškova službenih putovanja te potpore, nagrade i otpremnine koje poslodavci isplaćuju radnicima kao neoporezive primitke. Ako se neki primitak za koji je dopuštena isplata u gotovu novcu isplaćuje u svoti koja prelazi propisanu neoporezivu svotu, dio koji podliježe obvezi poreza i doprinosa treba doznačiti na radnikov tekući račun.

Što se ipak ne može

Ta pravila ne vrijede za neoporezivu novčanu nagradu za radne rezultate do 5000 kuna na godinu, paušalnu novčanu naknadu za prehranu radnika do 5000 kuna na godinu, naknadu troškova stanovanja koju poslodavac isplaćuje radniku do visine ugovorene najamnine i naknadu troškova skrbi za djecu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka. Nabrojeni primici koji su od 1. rujna 2019. propisani kao neoporezivi (nagrada za radne rezultate od 1. prosinca 2018.) moraju se isplaćivati na radnikov tekući račun. Iako ne podliježu oporezivanju, nije dopušteno isplatiti ih u gotovu novcu.

Primici od dividendi i udjela u dobiti također se ne smiju fizičkim osobama isplaćivati u gotovu novcu, nego doznakom na žiroračun ili tekući račun. Neoporezive stipendije i zarade učenika i redovitih studenata ostvarene za rad preko ovlaštenih posrednika mogu se isplaćivati na tekući račun učenika odnosno studenta, a oporezivi dijelovi tih primitaka moraju biti doznačeni na primateljev ​žiroračun​. Neoporezive nagrade učenicima za praktičan rad i naukovanje dopušteno je isplatiti u gotovu novcu, ali to vrijedi za nagrade za praktičan rad studenata. Nagrade za studentsku praksu su oporezive porezom na dohodak i moraju se isplaćivati na primateljev žiroračun​.