03. prosinac 2019.

Marija Zuber: Obračunsko plaćanje - Prijeboj obveza dopušten svima osim blokiranim tvrtkama

Oni koji unatoč zakonskoj zabrani sklope ugovor ili izdaju drugi akt kojim iniciraju ili prihvate obračunsko plaćanje izlažu se plaćanju prekršajne kazne od 50 do 500 tisuća kuna. Za odgovornu osobu kazna je od 20 do 50 tisuća kuna, a za obrtnike i slobodna zanimanja od 10 do 200 tisuća kuna

Obračunskim plaćanjem sudionici namiruju međusobna potraživanja i plaćaju obveze bez uporabe novca. Provode se prijebojem, jednostranom kompenzacijom, multilateralnom kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga i pristupanjem dugu. Za svaki od nabrojenih oblika namirenja obveza, odnosno naplate potraživanja, uvjeti su uređeni propisima obveznog prava, a poduzetnici se njima koriste kako bi premostili probleme povezane s nedostatnom likvidnošću ili, čak i kad nemaju teškoća s likvidnošću, kako bi ubrzali postupke naplate i plaćanja.

Kada nije dopušteno

Obračunska plaćanja dopuštena su između poslovnih subjekata rezidenata, pravnih i fizičkih osoba. Iznimka su poslovni subjekti kojima je u Jedinstvenom registru računa koji vodi Financijska agencija zabilježena blokada računa jer imaju nenamirene dospjele obveze. Njima nije dopuštneo dati izjavu o prijeboju, izdati uputu (asignaciju) i sklapati dvostrane ugovore o obračunskom plaćanju ako tim aktima kao vjerovnici izbjegavaju ili onemogućavaju primitak ispunjenja obveze u novcu. S obzirom na to da im je račun blokiran, nemaju pravo odlučivati o uporabi novca i redoslijedu namirenja svojih obveza.

Ako unatoč zakonskoj zabrani sklope ugovor ili izdaju drugi akt kojim iniciraju ili prihvate obračunsko plaćanje, izlažu se plaćanju prekršajne kazne od 50 do 500 tisuća kuna. Za odgovornu osobu u pravnoj osobi zaprijećena je kazna od 20 do 50 tisuća kuna, a za poduzetnike fizičke osobe koji obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja kazna iznosi od 10 do 200 tisuća kuna.

Rezidenti i nerezidenti

Svi oblici obračunskih plaćanja dopušteni su i između rezidenata i nerezidenata osim u dva slučaja: ako bi takvo plaćanje ili naplata imali učinak kreditiranja koje nije dopušteno prema propisima o deviznom poslovanju ili ako se obračunsko plaćanje ili naplata odnosi na kapitalne poslove određene posebnom Odlukom Hrvatske narodne banke.

Prema Odluci, obračunska plaćanja između rezidenata i nerezidenata nisu dopuštena ako se plaćanje ili naplata odnosi na kupoprodaju nekretnine koja je u Hrvatskoj, udjela trgovačkog društva koje ima sjedište u Hrvatskoj i vrijednosnih papira koji kotiraju na hrvatskim burzama ili su izdani u Hrvatskoj, bilo da glase na kune bilo stranu valutu. I tu je propisana iznimka, dopušteno je obračunsko plaćanje u kupoprodaji vrijednosnih papira koji su izdani u Hrvatskoj, a kotiraju u inozemstvu.

Kako u poslovnim knjigama

U poslovnim knjigama poduzetnika obračunska plaćanja i naplata evidentiraju se na temelju valjanih isprava. Koje su to isprave, ovisi o vrsti obračunskog plaćanja. Za prijeboj potraživanja i obveza dovoljna je izjava o prijeboju koju jedna strana dostavi drugoj, uz uvjet da su potraživanja i obveze uzajamni, istovrsni i dospjeli. Za ugovornu kompenzaciju potreban je pristanak obiju strana koje su međusobni vjerovnik i dužnik. Multilateralnu kompenzaciju moraju potvrditi svi sudionici jer se njome ne prebijaju potraživanja i obveze istih, nego različitih sudionika. Cesija se evidentira na temelju dvostranog ugovora između starog i novog vjerovnika (cedent i cesionar), a datum i način knjiženja ovise o tome je li riječ o cesiji umjesto ispunjenja ili o cesiji radi ispunjenja.

Kad je riječ o cesiji umjesto ispunjenja, knjiženje se obavlja na datum potpisivanja ugovora. To stoga što ugovorom o cesiji umjesto ispunjenja dužnik ustupa vjerovniku svoje potraživanje od treće osobe, pa sklapanjem ugovora prestaje njegova obveza, a on ustupanjem potraživanja namiruje svoj dug.

Kod cesije radi ispunjenja obračunsko se plaćanje evidentira u poslovnim knjigama tek nakon što novi vjerovnik naplati ustupljeno potraživanje od dužnika jer će se tek tada ugasiti dužnikova obveza prema novom vjerovniku.

Asignacija ili uputa je akt kojim jedna osoba upućuje drugu da za njezin račun ispuni nešto trećoj osobi, pri čemu onaj kojega se upućuje na to mora pristati, a plaćanje se u poslovnim knjigama evidentira onda kad upućenik izvrši preuzetu obvezu.
U poslovnim knjigama obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika koji su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obračunska plaćanja evidentiraju se u trenutku kad su se stekli uvjeti da se plaćanje ili naplata smatraju izvršenima. U Knjizi primitaka i izdataka koju vode ovi porezni obveznici obračunsko plaćanje ili naplata bez novčanog tijeka iskazuje se u istoj rubrici koja je predviđena za knjiženje primitaka i izdataka u naravi.